Avís Legal

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que aquest web és titularitat de:

Raó social: PROTEL SYSTEMS S.L. (en endavant ”EL TITULAR”)
NIF: B67416404
Domicili a: Calle de Francesc Oller, 99, Terrassa, 08225 , Barcelona
Telèfon: 937 86 92 23
Mail: mail@protel.cat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EL TITULAR, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i promoció. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EL TITULAR, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’estableixin per EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Política de Privacitat

1. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ PROTEL LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per PROTEL conforme a les següents finalitats:

Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari “Contacte”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.

2. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ PROTEL? 

PROTEL tractarà les següents categories de dades de l’Usuari: dades identificatives i dades de contacte.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de PROTEL està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’Usuari:

  • Garanteix que les dades que facilita a PROTEL són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
  • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a PROTEL o a tercers.

EXERCICI DE DRETS.

L’Usuari pot enviar un escrit a PROTEL amb la Referencia “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic mail@protel.cat , adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

  • Revocar els consentiments atorgats.
  • Accés. Pot sol·licitar l’accés a la informació personal que conservem sobre vostè.
  • Rectificació. Pot sol·licitar que corregim, modifiquem o suprimim qualsevol informació incompleta, no actualitzada o inexacta.
  • Supressió.  Pot sol·licitar la supressió de la seva informació personal, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
  • Oposició. Pot oposar-se al tractament de la seva informació personal basat en interès legítim.
  • Limitació del tractament. Obtenir de PROTEL la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
  • Portabilitat de les seves dades. Dret al fet que li lliurin les seves dades perquè pugui transmetre’ls a un altre responsable
  • Reclamació. També té dret a posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), quan l’interessat consideri que PROTEL ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

MESURES DE SEGURETAT.

PROTEL tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.